• NIP

  :

  -

  Nama

  :

  I Gusti Ketut Gede Yusa Arsana Putra, S.H.

  Jabatan

  :

  Anggota KPU Kabupaten Badung

  Golongan

  :

  -

 • NIP

  :

  Nama

  :

  Nur Sodiq, SH., MH

  Jabatan

  :

  Anggota KPU Kabupaten Badung

  Golongan

  :

 • NIP

  :

  Nama

  :

  I Wayan Artana Dana, S.E, M.Si.

  Jabatan

  :

  Anggota KPU Kabupaten Badung

  Golongan

  :

 • NIP

  :

  Nama

  :

  Ni Luh Nesia Padma Gandi, S.H.

  Jabatan

  :

  Anggota KPU Kabupaten Badung

  Golongan

  :

 • NIP

  :

  Nama

  :

  I Wayan Semara Cipta

  Jabatan

  :

  Ketua KPU Kabupaten Badung

  Golongan

  :

Video KPU Badung